न्ह म्ह ʔ

घत्पा ना. – डकार – belch (घत्पा न्हाम् छि । – डकार दुर्गन्धित हुन्छ ।)

घुङ्‌घुरि ना. – घुङ्‌घुरि (फन्को मारी बनाइएको किराती गहना) – ghunghuri (छाचि घुङ्‌घुरि वेदुम्चम् नालो निपरोप्‌निन्। – बालबच्चालाई घुङ्‌घुरि लगाइदिए बिरामी हुँदैनन् ।)

घेङ्‌मक् ना. – कड्के आँखा – glower (कमेसुङ् केत् नालो घेङ्‌मक् मु । – रिस उठ्यो भने कड्के आँखा लगाउँछ।)

घोक्‍सोरोक्‍रोक् वि. – खस्रो – rough (सुसोङ् किना ङ्‍हुक्वा ङे घोक्सोरोक्‍रोक् लिसा। – चिलाएर मेरो छाला नै खस्रो भयो ।)