न्ह म्ह ʔ

छक्नाम् ना. – धराप् – trap (ङ् छक्नाम्दो माʔवा धाआ । – मेरो धरापमा कल्चुरी पर्‍यो ।)

छक्मा स.क्रि. – चिमोट्नु – pinch (उन्कु छाआ छक्मा    पलामोङ् । – सानो नानीबाबुले मलाई चिमोट्न खोज्यो।)

छकरम्मा ना. – औंठी – ring (खोङ्‌निकु छकरम्मा धुपा । – सुन्दर औंठी कमाउ ।)

छन्‍ना ना. – काकी – aunt (छन्‍ना वा बेसि पुक्सा । – काकी पानी भर्न जानुभयो ।)

छन्‍मा स.क्रि. – धकेल्नु – push (लाप्‌तिखोङ् छन्मा किना वाङ्‌मा कानेइ। – ढोका धकेलेर आउनुहोस् है ।)

छप्मा स.क्रि. – थिच्नु – press down (छा छप्मा पलिनिन् । – बच्चालाई थिच्नु हुन्‍न ।)

छम्मा स.क्रि. – चुस्नु – suck (खाचा सिप् छम्मा चानि । – जाँडको छोक्रा चुस्नु मिठो हुन्छ ।)

छा ना. – बालबच्चा – child (काबोया छा मेत्दङ् । – तिम्रोमा बालबच्चा छैन ।)

छा/छे क्रि.वि. – पनि – too (खक्‍कु ओधो छे बेना। – ऊ पनि यहाँ आयो ।)

छाइ ना. – बाल्यकालमा – childhood (ङ् छाइ छे ङा लाक् मेत्दोङ्‌याङ्‌कु । – बाल्यकालमा पनि म नाच्दै थिएँ ।)

छाक्‍मा अ.क्रि. – कडा – hard (अक्‍कु सङ् ना छाक्‍मा लामा । – यो दाउरा त कडा हुन खोज्यो ।)

छाक्‍मा स.क्रि. – छेक्‍नु – block (ओधोकु लाम् छाक्मा दोत् । – यहाँको बाटो छेक्नुपर्छ ।)

छादिप्‍पा ना. – ससुरा – father in law (ङ् छादिप्‍पा आइ तुपुङ्। – मेरो ससुरालाई आज भेटेँ।)

छादिप्‍मा ना. – सासु – mother in law (ङ् छादिप्मा ङसङ् ङे ङ्‌खिम्होङ्‌मा छे केत् । – मेरो सासु जस्तै मेरी श्रीमती पनि देखिन्छिन् ।)

छान् ना. – तला/तह – storey (अक्छान् आदिक्‌खि लोन्दा । – एक तला माथि जाउ ।)

छान्मा स.क्रि. – चाङ्/तह बनाउनु – heap up (सङ् छान्मा कानेइ । – दाउराको चाङ् बनाउनुपर्छ है ।)

छान्वा ना. – माइती – brother of a girl (woman) (खक्‍कुबो कछान्वा मेत्दङ् निकु । – उसको माइती नभएको रे ।)

छान्वापिमेत् ना. – चेली माइती – sister brother (खन्‍नाचि छान्वापिमेत् पेए ? – तिमीहरू चेली माइती हो नि ?)

छाप्खा/छाप्खाफेङ् ना. – कापी – copy (छाप्खाफेङ्‌दो कोल्बोप् कोल्बोप् छाप्मालुत् छाप्मादोत् । – कापीमा सुन्दर अक्षर लेख्‍नुपर्छ ।)

छाप्ङेन ङसङ् क्रि.वि. – लेखिए जस्तो – as a writing (छाप्ङेन ङसङ् खिप्दानुम् । – लेखिए जस्तो पढ ।)

छाप्‌चिने क्रि. – लेखौं – let’s write (खोङ्‌निलो छाप्‌चिने । – सुन्दर लेखौं ।)

छाप्दा ना. – भावी – furtune (छाप्दाआ खाछाप्कु योङ्‌मा ङे दोता। – भावीले लेखेको भोग्नै पर्‍यो ।)

छाप्दानुम्/छाप्दानुम् क्रि. – लेख – write (‌ओप्पगरि ङे   छाप्दानुम् । – अहिले नै लेख ।)

छाम्दुमि ना. – भाग्यमानी – lucky (खक्‍कु ना छाप्दुमि       मुयाङ् । – ऊ त भाग्यमानी छ ।)

छाप्मा स.क्रि. – लेख्‍नु – write (छाप्मा एन् छेमा केत्मा दोत् । – लेख्‍न जाँगर चल्नुपर्छ ।)

छाप्मा खिप्मा स.क्रि. – लेखपढ – read write (झारा छाप्मा खिप्मा लेन्मा दोत् । – सबैले लेख्‍न पढ्न जान्‍नुपर्छ ।)

छाप्सो/छाप्याङ्‌सो ना. – लेख्दै – writing (कनिमाक् काचि छाप्सो ङेन्मा दोत् । – राम्रो काम लेखेर राख्‍नुपर्छ ।)

छाम् ना. – गीत – song (खक्‍कु देम् एन्‌निलो छाम् मुयाङ् । – ऊ कति मिठो गीत गाउँदैछ ।)

छाम् मुआ ना. – गीत गाउ – sing a song (एन् निकु छाम्     मुआ । – मिठो गीत गाउ ।)

छाम् मुसो/मुयाङ्‌सो क्रि. – गीत गाउँदै – singing a song (अक्‍ता मन्‍ना छाम् मुसो लङ्वा हेक्‍याङ् । – एक जना मानिस गीत गाउँदै खर काटिरहेको छ ।)

छामा स.क्रि. – तताउनु – boil (वा छामा खाइ । – पानी तताऔं त।)

छामा ना. – बच्चाको आमा – mother with child (छामा मन्‍ना तोपेत् तोपेत् सोक्‍वा सि । – बच्चाको आमालाई छिटो छिटो भोक लाग्छ ।)

छाम्मा स.क्रि. – चिर्नु – cleave (तक्‍कु सङ् छाम्मा पेए कानेइ। – त्यो दाउरा चिर्नु होइन है ।)

छाम्मा स.क्रि. – निर्णय गर्नु – make decision (थत्‌नि छाम्मा पमुयाङ् नि । – त्यस्तो निर्णय गर्न लागे रे ।)

छाम्लेमा ना. – सुरक्षा – safety (खक्‍कु छाम्लेमा मेत्मा      कानेइ । – उसको सुरक्षा गर्नुपर्छ है ।)

छि ना. – हात – hand (एन् छि खालि साङ्‌मा ङेन्मा दोत् । – हाम्रो हात सफा गरिराख्‍नुपर्छ ।)

छिकु वि. – महङ्‌गो – expensive (छिकु महुदमिन् । – महङ्‌गो नकिन्‍नु ।)

छित् ना. – पाँच – five (एन् छिदो छित् करा एन् कुसि चि मयोक्। – हाम्रो हातमा पाँच वटा औंलाहरू हुन्छन् ।)

छित्मा अ.क्रि. – नअटाउनु – not to be inside (खक्‍कु ना छित्मा पलिनिन्। – ऊ नअटाएको हुनु हुँदैन ।)

छितुप्मा/छितुप्मायु ना. – कोसेली – gift (क छितुप्मायु     छेप्सुङ् । – उसको कोसेली चाखेँ ।)

छिदि क्रि. – पठाउ (मानिस) – send (खक्‍कु छिदि । – उसलाई पठाउ।)

छिन्मा स.क्रि. – कस्नु (पटुका आदि) – tie (छिप्मारङ् छिन्मा दोत्। – पटुका लगाउनु पर्छ ।)

छिप् ना. – पचास – fifty (छिप् निकु अक्हुप् बो अक्ढाङ् । – पचास भनेको एक सयको आधा हो ।)

छिप्मारङ् ना. – पटुका – a cloth tied round the waist (छिप्मारङ् छिर्‌रि किना काचि मुए नालो एन् छुमायक् पतुक्‌निन् । – पटुका बाँधेर काम गरियो भने ढाँड दुख्‍दैन ।)

छिमा स.क्रि. – बाँध्नु – tie (युरुपा छिमा निकु । – गोरु बाँध्नु रे ।)

छिमा अ.क्रि. – पठाउनु – send (खक्‍कु वाहुत् छिमा दोत् । – उसलाई खोलातिर पठाउनु पर्छ ।)

छिमा ना. – साल – shorea robusta (छिमा रङ्‌रित चाढि । – सालको काठपात खप्छ ।)

छिमा स.क्रि. – महङ्‍गो हुनु – expensive (चारङ् छिमा      पुस्‌सि । – चामल महङ्‌गो हुन थाल्यो ।)

छुक्दा क्रि. – बस्यो – jumped (बोङ्‌कोलोङ् प्वाया वासा छुक्दा। – आरूको बोटमा चरो बस्यो ।)

छुक्दा क्रि. – उफ्र्यो – jumped (ङेप्पा छुक्दा। – बाँदर उफ्र्यो।)

छुत् ना. – बोसो – fat (काछुत् पाक्‌दि । – तिम्रो बोसो      पलायो ।)

छुन्मा अ.क्रि. – नमान्‍नु – disagree (कइसमाक् काचि मुमा छुन्मा दोत्। – खराब काम गर्न नमान्‍नु पर्छ ।)

छुप्पु ना. – ओखल – a tool to thrash the grain made by wood (छुप्पुदो बुत्‌थि भुन्दा। – ओखलमा रोटो बनाउने पिठो कुट ।)

छुप्मा स.क्रि. – टिप्नु (पाँच औंलाले उघाउनु) – pick up (झाराकु हात्‌नि ओह्यात्‌नि छुप्मा पलिनिन् । – जे पायो त्यही यता उता टिप्नु हुँदैन ।)

छुम्मा स.क्रि. – डुबाउनु – cause to drown (हुमा सङ् वादो छुम्मा पलिनिन् । – बाल्ने दाउरा पानीमा डुबाउनु     हुँदैन ।)

छुमायक ना. – ढाड – back (ङ्छुमायक् तुका । – मेरो ढाड दुख्यो।)

छेङ्‌छेङ्‌ति ना. – उज्यालो – lightning (लाछेरा कु हि कखाखुत् छे छेङ्‌छेङ्‌ति मुयाङ् । – पूर्णिमाको रात त हो उज्यालो छ।)

छेत् ना. – छ – six (छेत् करा बोक् चि लाक्सुङ्चङ् । – छ वटा सुँगुरहरू बेचेँ ।)

छेत्कुमा ना. – चेली – sister/daughter (छेत्कुमा छान्वाबो कलोङ्आ धित्मा पलिनिन् । – चेलीलाई माइतीको खुट्टाले भेट्न हँदैन ।)

छेन्चकक् ना. – फुर्लुङ् – bamboo basket (छेन्चकक्दो बिरोसी ङेन्मा कानेइ । – फुर्लुङ्‌मा खुर्सानी राख्‍नुपर्छ है ।)

छेन्तानम्/छेन्चानुम् क्रि. – छान – choose (खाकु केन् कोङ्आ होक्‌दि तकु छेन्तानुम् । – जुन मनपर्छ त्यै छान ।)

छेन्मा स.क्रि. – छान्‍नु – choose (मेन्यो मेन्यो कु छेन्मा दोत् । – नकुहेको नकुहेको छान्‍नु पर्छ ।)

छेन्मा अ.क्रि. – पिसाब फेर्नु – pee (इखारोक्दो छेन्मा दोत् । – शौचालयमा पिसाब फेर्नुपर्छ ।)

छेन्सो/छेन्याङ्‌सो ना. – छान्दै – choosing (छेन्सो छेन्सो पुक्सा। – छान्दै छान्दै जाउ ।)

छेप् ना. – साठी – sisty (छेप् कदोङ् खाबेत् पअङ् खोक्पा खोक्मा पोयादो वाङ्‌ङि नि । – साठी वर्ष पुगेपछि बुढाको लाइन लागिन्छ रे ।)

छेपा ना. – पिसाब – urine (वा इछित् दुङ्‌ङि पअङ् एन् छेपा साङ्। – पानी अलि पिएपछि पिसाब सफा हुन्छ ।)

छेम्मा स.क्रि. – चाख्‍नु – teste (खान् बो करुम् छेम्मा दोत्। – तरकारीको नुन चाख्‍नुपर्छ ।)

छोको ना. – सिस्नु – stiging nittle  (छोको खान् चानि । – छोको खान् चानि ।)

छोक्छेन् ना. – छपनी – a pot for filter (वाछोन् थुक्खा छोक्छेन् पेता। – जाड छान्‍ने छपनी फाट्यो ।)

छोक्‍मा स.क्रि. – ताछ्‌नु – scratch (दाबे ला छोक्मा तलेन् ? – खुकुरीको बिड ताछ्‌न आउछ ?)

छोङ् ना. – जौ – barley (छोङ्‌ ङोम् चाम् निछे चानि । – जौ भुटेर खादा पनि मिठो हुन्छ ।)

छोङ्‌मा स.क्रि. – पुर्‍याउनु – deliver (बङ्‌ङाचिबो कचि वाबुप् छोङ्‌मा दामा दोत् । – काकाहरूको चिण्डो पुर्‍याइ आउनुपर्छ ।)

छोछा ना. – भतिजा/भतिजी – nephew/niece (ङ्छोछाचि छे मपोरा। – मेरो भतिजा भतिजी पनि बढे ।)

छोदुम् ना. – नाति – grand son (का छोदुम् देम्कु लिसा ? – तपाईंको नाति कत्रो भयो ?)

छोदुमा ना. – नातिनी – grand daughter (ङ् छोदुमाचि अन्ढाकु मलिसा । – मेरो नातिनीहरू ठूला ठूला भए ।)

छोन्मा क्रि. – तिर्नु – pay (ङ्‌नोक् छोन्मा दोत्याङ्‌कु । – मेरो ऋण तिर्नु पर्नेछ ।)

छोन्मा क्रि. – काट्नु – cut (खुक्‌सि छोन्मा धान्मा ने । – खन्यू काटी झारौं ।)

छोप्मा अ.क्रि. – सुक्नु – dry (सङ् छोप्मा मुयाङ् । – दाउरा सुक्न लाग्यो ।)

छोमा स.क्रि. – जोत्‍नु – plow (ओक् छोमा निकिना पुङ्‌ङाङा पक्‍का । – बारी जोत्‍न भनेर जादैछु दाजु ।)

छोम्मा स.क्रि. – सुकाउनु – dry (कचिवाङ् साप्पाचा छोम्मा   दोत् । – काचो कोदो सुकाउनुपर्छ ।)

छोरोम् ना. – सुकुटी – dried meat (छोरोम् सा ङिइ । – सुकुटी पकाउ ।)