न्ह म्ह ʔ

टाक्टुक् सर्व. – सबै – all (तक्‍कु टाक्टुक् बेत्दानुम् । – त्यो सबै ल्याउ ।)

टाङ्‌कोङ् ना. – सिरानी – pillow (अल्हेङ् डुङ्‌कु टाङ्‌कोङ् पाक्मा पलिनिन् । – धेरै अग्लो सिरानी लगाउनु हुँदैन ।)

टाङ्टुप्‌मि ना. – धोबी चरा – forktail (टाङ्टुप्‌मि वासा वाहुत्दोत्‌नि चेन्। – धोबी चरा खोलातिर चर्छ ।)

टाङ्‌मा स.क्रि. – मठार्नु – cut off (ठाक्पा ङा टाङ्‌टि खाइ । – ढुङ्‌ग्रोको मुख मठार त ।)

टेगा ना. – भोगटे – pomelo (टेगा तुमा । – भोगटे पाक्यो।)

टेम्मा वि. – समथर – plain (कटेम्मा ओक्दो चा नि । – समथर बारीमा अन्‍न धेरै फल्छ ।)

टोङ् ना. – टाउको – head (एन् टोङ् धुङ्‌मा पलिनिन् । – टाउको ठोकाउनु हुँदैन ।)

टोङ्‌नि क्रि.वि. – टुक्रुक्‍क – in position of squatting (टोङ्‌नि युङा । – टुक्रुक्‍क बस।)

टोङ् मुक्वा ना. – कपाल – hair (थरोङ् मन्‍नाबो एन् टोङ् मुक्वा अल्हेङ् मेत्लो केन्मा पलिनिन् । – पुरुषको कपाल लामो पाल्नु हुँदैन ।)

टोङ्‌कोला ना. – उल्का – meteor (टोङ्‌कोला कखाखुत् धा । – उल्का रातीको समयमा खस्छ ।)

टोङ्‌रित् ना. – फुर्का – ribbon (टोङ्‌रित् वात्‌तिकु खोङ्‌नि । – फुर्का लगाएको राम्रो देखिन्छ ।)

टोङ्‌रिवा ना. – खप्पर – skull (एन् टोङ्‌रिवा धुङ्‌मा इत्मा पलिनिन्। – खप्पर ठोक्‍किन दिनु हुँदैन ।)