न्ह म्ह ʔ

ठाक्पा ना. – ढुङ्ग्रो – small bucket of bamboo (ठाक्पादो रुम् ङेस्सुम् नालो पयुम्‌निन् पुङ्‌निन् । – ढुङ्ग्रोमा नुन राखियो भने बिलिएर जादैन ।)

ठाक्मा ना. – लात्‍तले गोद्‌नु – kick (तक्‍कु ठाक्मा दोत्‍याङ्‌कु । – त्यसलाई गोद्‌नु पर्नेछ ।)

ठाक्लोक् ना. – भर्‍याङ् – ladder (साम्बाबो ठाक्लोक् खोङ्‌नि । – बाँसको भर्‍याङ् सुन्दर देखिन्छ ।)

ठाङ्‌मा क्रि. – तताउनु – heat (खान् ङिखा खुङ् ठाङ्‌मा दोत् । – तरकारी पकाउने भाडो तताउनु पर्छ ।)

ठाङ्टा पुक्‍सा क्रि. – धेरै तातियो – too much hot (तक्‍कु ठाङ्टा     पुक्‍सा । – त्यो धेरै तातियो ।)

ठान् नि वि. – सीधा उठेको – straight (युरुपाबो कमेरि ठान् नि मुउङेसि । – गोरूको पुच्छर ठाडो पारेको थियो ।)

ठिट्‌नि वि. – भुलुक्‍क – with spouting up (खक्‍कु कहाक्नुङ्‌वाआ ठिट्‌नि लेत्‌दि । – उसको भुलुक्‍क पसिना आयो ।)

ठेकोलोङ् ना. – जुरेली – bulbul (ठेकोलोङ् वासा देम् खोङ्‌नि । – जुरेली चरो कति राम्रो देखिन्छ ।)

ठोङ्‌मा ना. – उकालो – up wards (कठोङ्‌मा लाम् दो लाम् तिमा एन् तिवा पपुङ्‌निन् । – उकालो बाटोमा हिड्न मेलो जाँदैन।)

ठोला ना. – साकेला नाच्ने ढोल – drum (लाक् फोङ्‌माबो बुसित् पलेआ ठोला खन्मा दोत्याङ्‌कु । – साकेन्वा गर्ने अघिल्लो दिन ठोल तन्क्याउनु पर्ने छ।)