न्ह म्ह ʔ

ʔ

वाʔवा (वाʔ(c)वा) क्रि.वि. – चुपचाप – silently (वाʔवा बेना । – चुपचाप आउ ।)

माʔवा ना. – कल्चुरी – a black bird (माʔवा खोम्पा दोत्‌नि      चेन् । – कल्चुरी खोल्सातिर चर्छ ।)

ʔवा ना. – पालो – turn (लʔवा मुसो काचि मुमा चानि । – आलोपालो गर्दै काम गर्न मिठो हुन्छ ।)

हाʔवा लामा स.क्रि. – मुन्दुम् फलाक्नु – chanting Mundum words (एन् बुङ्‌पेन्‌मि खोङ्‌निलो हाʔवा लामा लेन् । – हाम्रो धामीलाई राम्ररी मुन्दुम् फलाक्न आउछ ।)