न्ह म्ह ʔ

डाक्मा स.क्रि. – बुच्याउनु – close a hole (पुछाप्‌बो कलाम् डाक्मा दोत्याङ्‌कु । – सर्पको बाटो बुच्याउनु पर्नेछ ।)

डाङ्‌कोक् ना. – पाङ्‌ग्रा – a kind of rounded fruit of a waving tree  (डाङ्‌कोक् रन्धुम् किना एन् टोङ् सुउम् नालो झारा साङ्। – पाङ्ग्रा घोटेर कपाल धोए राम्ररी सफा हुन्छ ।)

डुङ् वि. – मोटाई – thickness (ङ्‌खिप्खाफेङ् अन्हि डुङ्‌याङ् । – मेरो किताबको मोटाई धेरै छ ।)

डोङ् ना. – कम्मर – waist (वारि बिसि पुक्‌सि नालो एन् डोङ् तुक्। – दुवाली फर्काउनु गइयो भने कम्मर दुख्‍छ ।)