न्ह म्ह ʔ

फङ्‌टि क्रि. – बन्द भयो (कान) – sounded to ear (ङ्नाबेरेक फङ्‌टि। – कान बन्द भयो ।)

फङ्‌मा स.क्रि. – फक्रिनु – glow (बुङ्वा फङ्‌मा पुस्‌सि । – फूल फक्रिन थाल्यो ।)

फङ्सङ् ना. – पड्के सिरिस – julibrissin (फङ्सङ्‌मा सापाचा खादो रिमा दोत् । – पड्के सिरिस कोदोबारीमा छर्नु   पर्छ ।)

फप्मा स.क्रि. – चुस्नु – suck (छा कछि फप्मा पइत्दुमिन् । – बच्चालाई हात चुस्न दिनु हुन्‍न ।)

फलेत्वा ना. – चिप्लो – slipery (छोकोमा फलेत्वा मु । – सिस्नु चिप्लो हुन्छ ।)

फस्सा ना. – कागुनो – a crop (फस्सा ताता । – कागुनो     पाक्यो ।)

फाक्मा स.क्रि. – खोर्सनु – dig out (वामा दाम् फाक्मा लेत् । – पोथी खोर्सन जान्दछ ।)

फाङ्‌मा/फेङ्‌मा स.क्रि. – खप्टाउनु – put one on another  (चुङामादो तित् फाङ्‌मा किना खाम्मा दोत् । – जाडोमा कपडा खप्टाएर लगाउनुपर्छ ।)

फादुङ् क्रि. – सघाउछु – help (ङाआ खक्‍कु फादुङ् । – म उसलाई सघाउछु ।)

फामा अ.क्रि. – सघाउनु – help (झारा फामा दोत् । – सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।)

फाम्मा स.क्रि. – गमर्क्याउनु – grab (साम्‌सि फाम्मा बेत्मा     दोत् । – घास गमर्क्याउनु पर्छ ।)

फाम्मा स.क्रि. – नक्‍कल गर्नु – copy/imitate (कनिमाक् काचि निम्ना फाम्मा किना लेन्मा दोत् । – असल काम अरूको नक्‍कल गरेर जान्‍नुपर्छ ।)

फालाम् रोङ् ना. – चोखो भात – holy rice (साम्खा मुए पाआ फालाम् रोङ् किमा दोत् । – साम्खा गर्दा चोखो भात पकाउनु पर्छ ।)

फालाम्चा सोत्‍तुम्चा ना. – पवित्र भात – holy rice (फालाम्चा सोत्‍तुम्चा दिप्पापा, दिमामाचि इत्माचि मदोत् । – पवित्र भात पितृहरूलाई दिनुपर्छ ।)

फितङ्‌कालित् ना. – फित्कौली – catapult (फितङ्‌कालित् मेत्दा पुक्सा किना आहिक्‌खि धाआ । – फित्कौली भई गएर तल झर्‍यो ।)

फित्मा स.क्रि. – बिसाउनु – makes unhealthy (बोक्साबो कछुत्आ फित्मा पलामोङ् । – सुँगुरको मासुको बोसोले बिसाउन खोज्यो ।)

फिन् क्रि. – उफ्रिन्छ – jump (ओधो सा फिन् ? – यहाँ को उफ्रिन्छ?)

फिन्ङा क्रि. – उफ्रिन्छु – jump (अक्‍रङ् फिन्ङा । – एक पटक उफ्रिन्छु ।)

फिन्‌चिरि ना. – सानो च्याउ – small mushroom (फिन्‌चिरि खान् चामा चानि । – सानो च्याउको तरकारी खान मिठो   हुन्छ ।)

फिन्मा स.क्रि. – उफ्रिनु – jump (खक्‍कु फिन्मा पलेन्‌निन् । – ऊ उफ्रिन जान्दैन ।)

फिरिवा ना. – कोटेरा – a small biard (फिरिवाआ चाहुक्वा चाआ। – कोटेराले धान खान्छ ।)

फुङ्‌मा अ.क्रि. – भाग्नु – escape (नारक् मुए किना फुङ्‌मा पलिनिन् । – गलत काम गरेर भाग्न हुँदैन ।)

फुचि ना. – पिसाब फेर्ने अङ्‌ग – urine passing organ (penis/vegina) (एन् फुचि साङ्‌मा ङेन्मा दोत् । – आफ्नो पिसाब फर्ने अङ्‍ग सफा राख्‍नुपर्छ ।)

फुत्मा क्रि. – तिरिसक्नु – pay (नोक् फुत्मा दोत् । – ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।)

फुत्मा स.क्रि. – चुट्‍याउनु – break (टोङ्‌रित् फुत्मा पलिनिन् । – फुर्का चुट्‍याउनु हुँदैन ।)

फेक्मा स.क्रि. – अलग गर्नु – seperate (बोक्बो उन्दाकु कछाचि फेक्मा पलिनिन् । – सुँगुरका साना बच्चाहरू अलग गर्नु हुँदैन।)

फेक्/फेक्वा ना. – चोइटा – piece (अक् फेक्वा सङ् बेत्‌दि । – एक चोइटा दाउरा ल्याउ ।)

फेङ्‌कुक् ना. – चिउरा – beaten rice (चाहुक्वा भोङ्‌मा किना फेङ्‌कुक् भुन्मा दोत् । – धान उसिनेर चिउरा कुट्नु पर्छ।)

फेङ्ला ना. – सयपत्री – marigold (दुतेदो फेङ्ला बुङ् वात्‌ति । – तिहारमा सायपत्री फूल लगाइन्छ ।)

फेङ्‌मा ना. – बेहुली – bride (आइ फेङ्‌मा अहन्ताका खापा । – आज बेहुली साह्रै रोइन् ।)

फेङ्‌मा स.क्रि. – खाप्नु – put over (चुक् कफेङ् ङाक्‌सि बोक्वा फेङ्‌मा किना साम्खा मुमा दोत् । – चार पत्र केराको पात खापेर साम्खा पुज्नुपर्छ ।)

फेङ्‌मा स.क्रि. – चोइट्याउनु – break (उन्दा उन्दा सङ् फेङ्‌मा निकिना कु। – थोरै थोरै दाउरा चोइट्याउनु भनेर हो ।)

फेन् ना. – बदला – instead (अक्‍कुबो कफेन् दोरो तइत्ङा ? – यसको बदला के दिन्छौं ?)

फेन्मा स.क्रि. – बदल्नु – change/replace (अक्‍कु खाबो युम्‌ति दोओ हेन् फेन्मा दोत् । – यो खम्बा खिइसक्यो अब बदल्नुपर्छ ।)

फेमा स.क्रि. – फिजाउनु – stretch (वार्लो फेमा दोत् । – मान्द्रो फिजाउनु पर्छ ।)

फेम्पाचाक् ना. – नाम्लो – tumpline (फेम्पाचक्चक्आ पचाओङ्। – नाम्लोले खायो ।)

फेम्पादाक् वि. – चेप्टो – flat (तक्‍कु फेम्पादाक्दाक् मुयाङ् । – त्यो चेप्टो चेप्टो छ ।)

फेम्मा ना. – गहत – a vetch (एन् छेपाआ खाहु नालो फेम्मा भोङ्‌मा चामा दोत् । – पिसाबले पोल्यो भने गहत उसिनेर खानुपर्छ।)

फोङ् क्रि. – प्रफुल्ल हुन्छ – glad/cheerful (उन्कु दुम्आ ङे एन् सोम् फोङ् । – सानो कुराले नै मन प्रफुल्ल हुन्छ ।)

फोङ् क्रि. – खुल्छ – opens (हेन् साइबाबो कहिखा फोङ् । – अब सोल्टीको झोला खुल्छ ।)

फोङ्‌मा क्रि. – प्रफुल्ल हुनु – be glad (चानिकु चाएपाआ एन् सोम् फोङ्‌मा बेन् । – मिठो खाएको बेला मन प्रफुल्ल हुन्छ।)

फोङ्‌मा स.क्रि. – खोल्नु – open (वापा सेत्मा किना चासेप् फोङ्‌मा दोत्। – भाले काटेर भकारी खोल्नुपर्छ ।)

फोत्मा क्रि. – कुरा गर्नु – talk (कपा दुम् फोत्मा पुस्‌सि । – उसको बुवालाई कुरा सुनाउनु थाल्यो ।)

फोप् ना. – थुङ्‌गो – single flower (बुङ्‌वाफोप् देम् खोङ्‌नियाङ्। – फूलको थुङ्‌गो कति सुन्दर छ ।)