न्ह म्ह ʔ

भगुना ना. – अम्खोरा – small water pot (भगुना दोकङ् वा दुङ्‍मा आसानि लि। – अम्खोराबाट पानी खान सजिलो हुन्छ ।)

भाक्‍टाङ् ना. – कुम/काध – soulder (ङ्‌भाक्टाङ् तुक्याङ् । – मेरो कुम दुखिरहेको छ ।)

भान् ना. – जरा – root (चाहुक्वा लित्दाङि पाआ कभान् दाप्मा (साङ्‌मा) दोत् । – धान रोप्दा त्यसको जरा सफा पार्नुपर्छ।)

भामा स.क्रि. – काट्नु – cut (साम्बा भामा किना फुर्लुङ् बामा दोत्‍याङ्‌कु। – बास काटेर फुर्लुङ् बुन्‍नु पर्नेछ ।)

भाम्मा स.क्रि. – माथिल्लो दाँतले तल्लो ओट टोक्‍नु – bite leap by upper teeth (एन् ङा भाम्मा किना पेमा      खापसाप्‌निन् । – माथिल्लो दाँतले तल्लो ओठ टोकेर कराउँदा सुहाउदैन।)

भिमा ना. – पाध – fart (एन् भिमा लोन् नालो युप्मा पलिनिन्। – पाध आयो भने रोक्नु हुँदैन ।)

भिमा अ.क्रि. – पाध्नु – fart (मन्‍ना रादो भिमा पलिनिन् नि      मरङ् । – मानिसहरूको बीचमा पाध्नु हुँदैन भन्छन् ।)

भुक्‍मा स.क्रि. – उखेल्नु – uproot (बुङ्वाप्वा भुक्मा पलिनिन् । – फूलको बोट उखेल्न हुँदैन ।)

भुक्मा स.क्रि. – ढाक्नु – cover (एन् आपना निकिना खकु ङे झारा भुक्मा पेए कानेइ । – आफ्नो मान्छे भनेर सबै उसैलाई ढाक्नेगरी दिनु हुन्‍न है ।)

भुङ्‌मा स.क्रि. – थुपार्नु – pile (साप्पाचा चासेप् दङ्‌या भुङ्‌मा दोत्। – कोदो भकारीको पछाडि थुपार्नुपर्छ ।)

भुङ्‌मा स.क्रि. – भत्किनु – crumble down (ओक् भुङ्‌मा धामा लाम्याङ् । – बारी भत्किझर्न लागेको छ ।)

भुन्मा स.क्रि. – कुट्नु – beat (सापाचा भुन्मा दोत् । – कोदो कुट्नुपर्छ।)

भुन्मा किना क्रि. – कुटेर – after beating (चाहुक्वा भुन्मा पअङ् चारङ् लि । – धान कुटेर चामल बन्छ ।)

भुरि ना. – डाँडा – hill (हाप्प भुरि धेत्या ङ्‌खिम् । – पल्लो डाँडापारि मेरो घर छ।)

भुवा ना. – लाटकोसेरो – owl (कलेदा भुवा उन्दा खातोक् । – दिनमा लाटकोसेरो कम आँखा देख्छ ।)

भेक्मा स.क्रि. – पट्‌याउनु – fold (खाम्मा तत् भेक्मा किना ङेन्मा नालो खोङ्‌नि । – ओड्ने कपडा पट्‌याएर राख्यौं भने राम्रो देखिन्छ ।)

भेत्‌ति ना. – बन्चरो – axe (वेन्‍कु भेत्‌तिआ सङ् छाम्मा आसानि लि । – लाग्ने बन्चरोले दाउरा चिर्न सहज हुन्छ ।)

भेम्मा स.क्रि. – अङ्‌गालो हाल्नु – hug (सङ् भेम्मा बेत्मा तरिइ ? – दाउरा अङ्‌गालोमा हालेर ल्याउन सक्छौ ?)

भोक् ना. – सुँगुर – pig (भोक् केन्मा नियाङ् । – सुँगुर पाल्न ठिक छ ।)

भोक्छेलेत् ना. – सुँगुरको बच्चा – piglet (भोक्छेलेत्‌चिआ बिरोसिखा पथुलाकेसा । – सुँगुरको बच्चाहरूले खुर्सानीबारी खोस्रिसके ।)

भोङ् ना. – हजार – thousand (ङा अक् भोङ् कफेक्वा तोक्‍ङाङा। – मसँग एक हजार रुपैयाँ छ ।)

भोङ् क्रि. – पाक्छ – coocked (ङ् रोङ् अक्‍रङ्‌दो भोङ् । – मेरो खाना एकैछिनमा पाक्छ ।)

भोङ्‌मा स.क्रि. – उसिन्‍नु – boil (वादिन् भोङ्‌मा किना चामा ने । – अण्डा उसिनेर खाऔं ।)

भोङ्‌मा स.क्रि. – मुठा पार्नु – make bundle (बासङ् भोङ्‌मा खाइ। – राँको मुठा पारौं त ।)

भोन्मा ना. – तेर्सो – horizontally (लाम् तिमा ना भोन्मा ङे आसानि लि । – हिँड्न त तेर्सो नै सहज हुन्छ ।)