न्ह म्ह ʔ

म्ह

म्हुमा अ.क्रि. – जुध्नु – fight/quarrel (म्हुमा पलिनिन् । – जुध्न       हुँदैन ।)

म्हुमा केन्मा अ.क्रि. – लाप्पा खेली पठाउनु  – quarrelled (झाराओङ् म्हुमा केन्मा पलिनिन् । – सबैसँग लाप्पा खेली पठाउनु हुँदैन ।)